| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
   
 

ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีี่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมงานบริการวิชาการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1. งานให้บริการทางวิชาการ ได้แก่

1.1 งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

1.2 งานเครื่องปรับอากาศ

1.3 งานระบบไฟฟ้ากำลัง / อีเล็คทรอนิกส์

1.4 งานอุตสาหการ / โรงงาน

1.5 งานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.6 งานถ่ายทำ / ตัดต่อ / กราฟิก

1.7 งานคอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย / สารสนเทศ

1.8 งานตรวจสอบ / สอบเทียบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

2. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่

2.1 งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.2 งานฐานข้อมูลเทคโนโลยี

2.3 งานที่ปรึกษาทางวิศวกรรม

2.4 งานพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี

2.5 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

3. งานบริหารจัดการผลงานการวิจัย ได้แก่

3.1 งานจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

3.2 งานพัฒนาโจทย์วิจัย / พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย / สนับสนุนกลุ่มวิจัย

3.3 งานฐานข้อมูลงานวิจัย

3.4 งานวารสารและเผยแพร่งานวิจัย

3.5 งานทรัพย์สินทางปัญญา

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360