| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
   
 

1. แผนงาน แผนงานพัฒนางานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2565

3. ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของแผนการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของสถาบันสู่ท้องถิ่น

5. ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ

6.1 เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ได้จากการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม

7. สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ

กลยุทธ์ที่ 10 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน และการนำความรู่และประสบการณ์จากการบริการวอชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

มาตรการ

1. จัดให้มีการบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการอบรม

ประชุม สัมมนา การให้คำปรึกษา และรูปแบบอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. จัดตั้งศูนย์บริการทางวิศวกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม ในรูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการวางแผน พัฒนาประสานงาน และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย

4. จัดให้มีการดำเนินการ หรือสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิชา

5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการบุคคลภายนอก

6. จัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอกให้ชัดเจน เพื่อขยายขอบเขตและปริมาณหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และเพิ่มรายได้ให้แก่คณะวิชา

7. ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการให้บริการจัดการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร

ระยะสั้นและระยะยาว

8. สภาพการณ์และความเป็นมา

พันธกิจด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถือว่าเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากผลการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพ องค์ความรู้ รวมถึงความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป็นประการสำคัญ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ( สมศ. รอบ 2 ) ที่ผ่านมาในมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้คะแนนเฉลี่ยรวม 1.88 (อยู่ในระดับพอใช้ ) โดยจากผลการประเมินพบว่าคณะมีจุดเด่นในมาตรฐานนี้คือ คณะมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นจำนวนมาก และผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมากถึงร้อยละ 94.20 และคณะยังมีศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธาที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาก็คือ คณะยังมีอาจารย์บางส่วนที่ไม้ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม และอาจารย์ของคณะยังมีจำนวนน้อยที่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณะให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขัน และสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการฯ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ต่อไป

9. วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1. เพื่อให้บริการวิชาการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหน่วยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

10. เป้าประสงค์ของแผนงาน (เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 )

1. มีบริการวิชาการแก่สังคมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 160 โครงการ

2. มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของคณะผ่านระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง

3. มีการก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 ศูนย์

4. ในแต่ละปีมีรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 % ของรายวิชาที่คณะรับผิดชอบได้บูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการสอน

5. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ปีละ 30 คน โดยมีชั่วโมงเฉลี่ยต่อปีในการให้บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 / อาจารย์ทั้งหมด

7. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมไม่น้อยกว่า 35 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น 2 โครงการ

8. มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคต่างๆ และใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นในการอบรม 50 หลักสูตร

9. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติในทุกระดับต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

10. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

11. กลุ่มงาน / โครงการ

1. งานบริการวิชาการ

2. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

3. งานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

4. งานพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี

5. งานติดตาม ประเมิน ปรับปรุง แผนงานพัฒนางานบริการวิชาการฯ

12. งานติดตามประเมินผลและการชี้วัดความสำเร็จ

12.1 งานติดตามประเมินผล

1. ใช้การติดตามจากแผนการดำเนินงาน

2. ใช้การประเมินจากแบบประเมินผลหลังจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน

3. ใช้การตรวจติดตามจากการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4. ใช้การประเมินผลจากกลไกการตรวจติดตามภายใน

5. ใช้แบบประเมินผล และแบบสรุปผล ข้อควรปรับปรุงในการดำเนินงาน

12.2 การชี้วัดความสำเร็จ

1. ผลการประเมินความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้รับบริการทางวิชาการ

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการด้าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

3. จำนวนโครงการ / กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยการใช้องค์ความรู้และผลงานการศึกษาวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะ

4. จำนวนโครงการ / กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 

 

•  ผลการวิเคราะห์ SWOT พันธกิจด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ประเด็นการวิเคราะห์

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก

( ความเสี่ยง/ภาวะคุกคาม)

โอกาสที่เอื้อ

1

ศักยภาพของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ

- คณาจารย์ของคณะมีศักยภาพทางวิชาการที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มีศักยภาพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

- งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีถือว่าเป็นภาระงานหลักของคณาจารย์ทุกท่าน

- งานบริการวิชาการของคณะจะทำเป็นช่วงไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

- อาจารย์ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญของภาระงานด้านบริการวิชาการน้องกว่างานสอนและวิจัย

- อาจารย์ต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 14 คาบต่อสัปดาห์

 

- คณะมีนโยบายให้อาจารย์ต้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

 

2

องค์ความรู้ที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ

- คณะมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่พร้อมให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชนและท้องถิ่นหลายสาขา

- องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ทางทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้หลากหลาย

- องค์ความรู้ที่มีอยู่อาจจะเป็นองค์ความรู้ที่สูงเกินกว่าการนำไปใช้ของชุมชน

- องค์ความรู้ที่ใช้ในการให้บริการวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากงานวิจัย

- องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

- มีแห่ลงค้นหาความรู้ที่จะนำใช้ในการให้บริการวิชาการอย่างมากมายหลายช่องทาง

3

ทรัพยากรที่ใช้ในการบริการวิชาการ

- คณะมีทรัพยากรที่ใช้ในการบริการวิชาการครบทุกสาขา

- คณะมีศูนย์ให้บริการวิชาการเป็นหน่วยงานในการให้บริการ

- ทรัพยากรหรือเครื่องมือทดสอบชั้นสูงยังมีจำนวนน้อย

- คณะยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านบริการวิชาการโดยตรง

- มีหน่วยงานอื่นๆภายนอกที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร และศักยภาพให้การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเทียบเท่ากับคณะหลายหน่วยงาน

 

- คณะมีแผนที่จะดำเนินงานด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็ยรูปธรรม

4

ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ

- ชุมชนและท้องถิ่นมีความต้องการให้หน่วยงานทางการศึกษาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาในทุกๆพื้นที่

 

- การประชาสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างคณะกับผู้รับการการวิชาการยังมีช่องทางที่ไม่หลากหลาย

 

- มีหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกที่มีความพร้อม และศักยภาพให้การให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเทียบเท่ากับคณะหลายหน่วยงาน

 

- มีฐานข้อมูลความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุน

 

 

 

14. ภาคผนวก

แผนการเปิดหลักสูตฝึกอบรมระยะสั้นระดับประกาศนียบัตร 3 เดือน – 1 ปี ( แผนในช่วงปี พ.ศ.255 2 – 25 65 )

 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

จำนวนที่คาดว่าจะรับ

 

 

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

1

นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

--

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

20

รุ่น 12

2

นักออกแบบกราฟิก

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

20

รุ่น 12

20

รุ่น 13

3

นักปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

--

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

20

รุ่น 12

4

นักปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

--

--

--

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

5

นักปฏิบัติการควบคุมงานก่อสร้าง

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

20

รุ่น 12

20

รุ่น 13

6

นักปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม

--

--

--

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

7.

นักปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

20

รุ่น 1

20

รุ่น 2

20

รุ่น 3

20

รุ่น 4

20

รุ่น 5

20

รุ่น 6

20

รุ่น 7

20

รุ่น 8

20

รุ่น 9

20

รุ่น 10

20

รุ่น 11

20

รุ่น 12

20

รุ่น 13

20

รุ่น 14

 

 

แผนการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะเวลา 18 – 30 ชั่วโมง ( แผนในช่วงปี พ.ศ.255 2 – 25 65 )

 

ที่

หลักสูตร

จำนวนที่คาดว่าจะรับ

 

 

 

255 2

255 3

255 4

255 5

255 6

255 7

255 8

255 9

25 60

25 61

25 62

25 63

25 64

25 65

1

การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2

การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการผลิต สำหรับวิสาหกิจชุมชน

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

3

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการผลิต

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

5

การซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

6

การสร้างสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

7

การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

8

การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

9

การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนและนำเสนอ

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

การตัดต่อภาพยนตร์จากกล้องดิจิตอลวีดีโอ

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

11

การสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

12

การสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

13

การใช้กล้องสำรวจและ GPS เขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ \

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

14

การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานวิจัย และงานแผนที่ของหน่วยงานท้องถิ่นขนาดเล็ก

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

16

การใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 2 มิติในงานสถาปัตยกรรม

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

17

การประมาณราคางานก่อสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

18

การสร้างภาพสถาปัตยกรรม 3 มิติเสมือนจริง

--

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

19

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบริหารโครงการก่อสร้าง

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

การควบคุมงานก่อสร้าง

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

21

การตรวจสอบและซ่อมแซมการวิบัติของอาคาร

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( แผนในช่วงปี พ.ศ.255 2 – 25 65 )

ที่

โครงการบริการวิชาการ

ปีที่ดำเนินงาน / โครงการ

 

 

25 52

255 3

255 4

255 5

255 6

255 7

255 8

255 9

25 60

25 61

2562

2563

2564

2565

1

การติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

การทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

การตรวจสอบสาเหตุการวิบัติของอาคาร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

การออกแบบ Package สำหรับผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

การออกแบบเขียนแบบ และรับรองแบบอาคาร , โรงงาน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

การสร้าง Presentation โดยใช้คอมพิวเตอร์และแอนนิเมชั่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

การให้บริการออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง / อีเล็คทรอนิกส์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11

การถ่ายทำ / ตัดต่อ / กราฟิก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

การออกแบบระบบเครือข่าย / สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

งานตรวจสอบ / สอบเทียบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

งานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมโยธา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

15

งานที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

งานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

17

งานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปีที่ดำเนินงาน / โครงการ

 

 

25 52

255 3

255 4

255 5

255 6

255 7

255 8

255 9

25 60

25 61

2562

2563

2564

2565

1

การสำรวจปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของท้องถิ่น

/

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

/

 

2

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิตสู่ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับบุคคลในท้องถิ่น ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของสถานประกอบการ

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

5

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากผลงานการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรสู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

6

โครงการร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360