| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
 

 

บุคลากรประจำศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1. อาจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ

2. อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ

3. อาจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

5. นายไชยเชษฐ์ ขวดแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6. นายปกรณ์ เกตุอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าเทคนิคทางวิศวกรรมโยธา

7. นายนุกูล การุณประชา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8. นายชัยยา สุทะตั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 


   
 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360