| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
  เลือกประเภทของการบริการ
   
 

ระบบงานการให้บริการทางวิชาการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

สำหรับงานบริการวิชาการประเภทที่ไม่มีรายได้ (แบบที่เป็นลักษณะโครงการให้เปล่า)

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ / สถานที่/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. ขั้นตอนการเสนอ และพิจารณาข้อเสนอโครงการ

1.1 ผู้ขอรับบริการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หรือกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการแบบให้เปล่า

ผู้ขอรับบริการ / ศูนย์บริการทางวิศวกรรมฯ

1. แบบขอรับการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ( S 02 )

- กรณีผู้ขอรับบริการได้เขียนโครงการมาแล้วขอให้แนบมากับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการแบบให้เปล่า

 

1.2 ผู้จัดการศูนย์ฯพิจารณาลักษณะงานที่ขอรับบริการให้เป็นไปตามระเบียบการให้บริการวิชาการ

ผู้จัดการศูนย์ฯ / ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552

ไม่มี

- หากเป็นงานบริการวิชาการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2552 ผู้จัดการศูนย์ฯมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้บริการได้

 

1.3 ศูนย์บริการฯ นำแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือ หัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาโครงการและจัดหาผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้าภาควิชา

ไม่มี

- ในกรณีที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหัวหน้าภาควิชา พิจารณาแล้วไม่สามารถให้บริการได้ ต้องนำแจ้งต่อผู้จัดการศูนย์บริการฯ โดยตรง เพื่อจะแจ้งยุติการให้บริการต่อผู้ขอรับบริการต่อไป

 

1.4 ศูนย์บริการฯ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบไม่มีค่าตอบแทน

ผู้จัดการศูนย์บริการฯ

แบบข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ( S 03 )

- ในการจัดทำข้อเสนอโครงการต้องมีลายมือชื่อผู้ขอรับบริการร่วมด้วยทุกครั้ง

- กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กร ต้องทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ทุกครั้ง

 

1.5 ศูนย์บริการฯนำเสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล หรือคณะทำงาน

ผู้จัดการศูนย์บริการฯ

บันทึกข้อความ

- กรณีที่คณบดีพิจารณาแล้วไม่อนุมัติโครงการ ผู้จัดการศูนย์บริการฯจะแจ้งยุติการให้บริการต่อผู้ขอรับบริการต่อไป

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย

2.1 ศูนย์บริการฯจัดทำเรื่องขออนุญาตไปราชการ

สำนักงานคณบดี

แบบขออนุญาตไปราชการ

- กำหนดให้ต้องทำเรื่องขอไปราชการทุกครั้งที่มีการให้บิการภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

 

2.2 ศูนย์บริการฯจัดทำเรื่องขอยืมเงินจากฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณบดี / ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย

แบบสัญญายืมเงิน

- การยืมเงินไปราชการให้ทำเฉพาะโครงการที่ระบุให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนหนึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะ

- กรณีเงินงบประมาณทั้งหมดเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่น ไม่ต้องทำเรื่องยืมเงิน

 

 

 

2.3 ผู้ปฏิบัติงานรับเช็คเงินยืม

ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย

เช็คเงินยืม

- กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ทำเรื่องยืมเงิน สามารถนำใบเสร็จต่างๆ มาเบิกจ่ายภายหลักจากเสร็จสิ้นโครงการได้

 

2.3 ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ผู้ปฏิบัติงาน

ไม่มี

 

2.1 ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่าย

2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการให้ ศูนย์บริการฯรับทราบ

ผู้ปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

 

2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่าย

2.2.1 ศูนย์บริการฯ จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมหักล้างเงินยืม(ถ้ามี)พร้อมแนบ หนังสือขอความอนุเคราะห์(ต้นฉบับที่คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ) ยื่นเบิกจ่ายพร้อมแนบหลักฐานการเงินต้นฉบับ ส่งโดยตรงที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย โดยผู้ปฏิบัติงานต้อง ส่งหลักฐานหลังเสร็จสิ้นโครงการ การภายใน 30 วัน

ศูนย์บริการวิชาการฯ

ไม่มี

 

 

2.2.2 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ศูนย์บริการฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตามยอดเงินที่ได้สำรองจ่ายไป

ศูนย์บริการวิชาการฯ

 

ใบสำคัญการับเงิน

- จ่ายคืนให้เฉพาะกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ทำเรื่องยืมเงินกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

3. ขั้นตอนสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด ตามแบบฟอร์ม โดยจัดทำเป็นรายงานส่งศูนย์บริการฯ เพื่อดำเนินการนำเสนอผู้บริหารทราบต่อไป

ผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารรายงานสรุปโครงการ

- ให้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานสรุปโครงการ

 

 

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360