| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
   
 

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

 

 

คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย(คณาจารย์) กรรมการ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย(คณาจารย์) กรรมการ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ตัวแทนจากภาคเอกชน) กรรมการ

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดฯ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดให้มีหน้าที่ดังนี้

•  ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

•  ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานของศูนย์ฯ

•  พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์ฯ

•  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในรายไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ฯ

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดฯ ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ กรรมการ

3. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ

4. หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย กรรมการ

5. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

6. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ กรรมการ

7. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า กรรมการ

8. ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ กรรมการ

9. ประธานหลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง กรรมการ

10. ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ กรรมการ

11. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมการ

12. นักวิชาการส่งเสริมงานบริการวิชาการและถ่ายทอดฯ เลขานุการ

กำหนดให้มีหน้าที่ดังนี้

• กำหนดแนวนโยบายตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์ฯ

•  ออกแบบวางระบบ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในส่วนของงานบริการวิชาการ งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานจัดการงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของศูนย์ฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

•  กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้องบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในด้านของงานบริการวิชาการ งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานจัดการงานวิจัย ให้เหมาะและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ

•  ทำหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เข้าอบรม

•  ทำหน้าที่พิจารณาและประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

•  จัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอกให้ชัดเจน

•  จัดทำแผนการให้บริการวิชาการ งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานจัดการงานวิจัย ทั้งแผนรายปี แผนระยะกลาง 4 ปี และแผนระยะยาว 15 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ

•  จัดทำแผนความต้องการงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ ในรูปแบบของแผนรายปี แผนระยะกลาง 4 ปี และแผนระยะยาว 15 ปี ทั้งงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาของคณะ

•  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360