| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
   
 

อัตราการให้บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพื้นที่จัดกิจกรรมอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ห้อง

อัตราค่าใช้บริการสถานที่

ที่นั่ง

(บริการที่จัดให้สำหรับห้องประชุม / สัมมนา)

 

ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

เกิน 8 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์ที่จัดให้

ค่าจัดสถานที่

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(พร้อมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC )

3 , 000 บาท

5,000 บาท

เพิ่มชั่วโมงละ 600 บาท

- ขนาด 30 เครื่อง

* เครื่องเสียง

* เครื่องคอมพิวเตอร์

* เครื่อง LCD Projector

* เครื่องฉายแผ่นทึบ

* โต๊ะหมู่บูชา

* ป้ายต้อนรับหน้าลิฟท์

พิเศษ

* ห้องรับรองวิทยาการ

1. ป้ายหน้าเวที

2. จัดดอกไม้ 4 ชุด

3. โต๊ะวิทยากร

4. โพเดียม (พิธีกร)

5. โต๊ะหมู่บูชา

(พร้อมดอกไม้ธูปเทียน)

6. โต๊ะลงทะเบียน

(ราคาเหมาจ่าย 1,500 บาท)

- ห้องประชุม/สัมมนา

(ขนาดใหญ่)

(ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)

2 , 400 บาท

4 , 800 บาท

เพิ่มชั่วโมงละ 400 บาท

- เก้าอี้อย่างเดียว

ขนาด 3 00 ที่นั่ง

- ห้องประชุม/สัมมนา

(ขนาดเล็ก)

(พร้อมเครื่องปรับอากาศ)

2,500 บาท

5,000 บาท

เพิ่มชั่วโมงละ 400 บาท

- โต๊ะ+เก้าอี้

ขนาด 6 0 ที่นั่ง

- เก้าอี้อย่างเดียวขนาด 10 0 ที่นั่ง

- ห้องบรรยาย

(ขนาดเล็ก 35 ที่นั่ง )

600 บาท

1 , 200 บาท

เพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

- เก้าอี้แลกเชอร์

ขนาด 35 ที่นั่ง

- พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมอาคารสโมสรนักศึกษา

500 บาท

1 , 000 บาท

เพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

พื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร

 

 

อัตราค่าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ผู้ขอใช้บริการต้องชำระ โดยแยกเป็น

1.  ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้ควบคุม/เจ้าหน้าที่ประสานงาน

- วันทำการ หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

- วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. วันละ 300 บาทต่อคน

หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

2.  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องและอุปกรณ์

- วันทำการ หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

- วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. วันละ 200 บาทต่อคน

หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาด

- วันทำการ หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

- วันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. วันละ 200 บาทต่อคน

หลังเวลา 16.30 น. ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นผู้กำหนดจำนวนบุคคลในการให้บริการแต่ละครั้งตามความเหมาะสม **

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360