| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 

อัตราค่าบริการ งานถ่ายภาพ / กราฟิกและแอนนิเมชั่น

ลำดับที่

รายการให้บริการ

ค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ

1

งานถ่ายทำ VIDEO

   1. คิว : 3-4 ชั่วโมง /  1 วัน

 

1,500

 

ราคานี้ไม่รวมค่าตัดต่อ และค่าแปลงไฟล์ให้เป็น VCD / DVD

   2. คิว : 7-8 ชั่วโมง /  1 วัน

2,500

2

งานถ่ายภาพ PHOTO

   1. คิว : 3-4 ชั่วโมง /  1 วัน

 

1,000

 

ไม่จำกัดจำนวนภาพ

   2. คิว : 7-8 ชั่วโมง /  1 วัน

2,000

3

งานตัดต่อ EDIT

   1. ตัดต่อ + Title / Credit

 

500

 

สำหรับผู้รับบริการที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

   2. ตัดต่อ + Title / Credit + เสียง

800

สำหรับผู้รับบริการที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

ส่วนเสียงประกอบจะดำเนินการจัดให้

4

งานแอนนิเมชั่นและกราฟิก เพื่อการออกแบบ / สร้างสื่อ

    1. งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบ 2 D

         - แอนนิเมชั่น 1-5 นาที

         - แอนนิเมชั่น 6-10 นาที

        - แอนนิเมชั่น มากกว่าหรือเท้ากับ 11 นาที

 

 

800

1,500

2,500

 

 

 

 

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลง

 

 

 

 

   2. งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบ 3 D

        - แอนนิเมชั่น 1-5 นาที

        - แอนนิเมชั่น 6-10 นาที

        - แอนนิเมชั่น มากกว่าหรือเท่ากับ 11 นาที

 

1,000

2.500

3,500

   3. งาน CG…Effect  และงานออกแบบกราฟิก

-

ราคาคิดตามความยาก-ง่ายของงาน

5

งาน  FORMAT FILE

งานแปลงวิดีโอ เป็น วีซีดี,ดีวีดี  หรือ VCD เป็น DVD  หรือ DVD  เป็น VCD

200

 

สำหรับผู้รับบริการที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

6

งาน SOUND

งานลงเสียงบรรยาย , มิกเสียง , ใส่เสียงดนตรี,เอฟเฟ็ค

500

ราคาคิดตามความยาก-ง่ายของงาน

7

งาน KNOWLEDGE

งานบริการให้คำปรึกษาด้านถ่ายภาพ / ถ่ายทำภาพยนตร์/กราฟิกและแอนนิเมชั่น

-

ราคาคิดตามความยาก-ง่ายของงาน

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360