| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
แผนการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ( หลักสูตรทั่วไป )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่

ชื่อหลักสูตร

ช่วงเวลา

(วัน)

จำนวนชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย /คน

ผู้รับผิดชอบ

จำนวน

(คน)

1

การใช้แผนที่ และการออกแบบผังเมืองเบื้องต้น รุ่นที่ 1

ต.ค. 52

14 ชั่วโมง

1,500

อ.ภัทรพงษ์

40

2

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.กาญจนา

40

3

การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม 3D MAX

มี.ค. 53

18 ชั่วโมง

800 – 1,000

อ. วรพล

40

4

พื้นฐานการสร้างเกม 3 มิติ

มี.ค. 53

30 ชั่วโมง

800 – 1,500

อ. วรพล

40

5

การออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม STAAD-PRO

มี.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

6

การออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETAB

มี.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

7

การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

มี.ค. 53

14 ชั่วโมง

1,500

อ. อดุลย์

40

8

การควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างตามมาตรฐานสภาวิศวกร

มี.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. ปกรณ์

40

9

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

เม.ย. 53

30 ชั่วโมง

4,500

อ.ภัทรพงษ์

40

10

การออกแบบงานโครงสร้างภายใต้การับแรงแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550

เม.ย. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

11

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

เม.ย. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

12

การประมาณราคาในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เม.ย. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. ปกรณ์

40

13

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

พ.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.สารัลย์

40

14

การออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พ.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.ภานุวัฒน์

40

15

การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พ.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.ไชยยันต์

40

16

การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พ.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.ไชยยันต์

40

17

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ( Robot )

พ.ค. 53

30 ชั่วโมง

2,500

อ.พิทักษ์

40

18

เทคนิคการทดสอบคอนกรีต

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

19

เทคนิคการทดสอบดิน ( Soil Testing )

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. เจนศักดิ์

40

20

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

1,500

อ.รัชดา

40

21

การสร้าง Special Effect ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

1,500

อ.อุสุมา

40

22

การใช้แผนที่ และการออกแบบผังเมืองเบื้องต้น รุ่นที่ 2

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

1,500

อ.ภัทรพงษ์

40

23

การถ่ายภาพเพื่อนำเสนอผลงาน และตกแต่งภาพเบื้องต้น

พ.ค. 53

18 ชั่วโมง

1,500

อ.อุสุมา

40

24

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อองค์กรและนำเสนอสินค้า

พ.ค. 53

18 ชั่วโมง

1,500

อ.อุสุมา อ.สิทธินันท์

40

25

การออกแบบตราสัญลักษณ์ และฉลากสินค้า

พ.ค. 53

18 ชั่วโมง

1,500

อ.อุสุมา

40

26

การสร้างงานสถาปัตยกรรมแบบ 3 มิติ

พ.ค. 53

14 ชั่วโมง

2,000

อ. ปกรณ์

40

27

เทคนิคการสร้างงานผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

มิ.ย. 53

14 ชั่วโมง

1,500

อ.อังกาบ

40

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360