| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 

อัตราค่าบริการ งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รายการให้บริการ

หน่วย

ค่าบริการ

(บาท)

หมายเหตุ

1

งานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ครอบคลุมรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

-          การลงโปรแกรมเครื่องใหม่

-          การประกอบเครื่อง

-          การแก้ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร

       สแกนไวรัส และติดตั้งโปรแกรม

-          การแก้ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์เบื้องต้นไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่

เครื่อง

300

( ไม่รวมค่าอะไหล่ )

2

งานออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

และโปรแกรมประยุกต์

โปรแกรม

 

-

ตามความยากง่ายของงาน หรือตกลงราคา

3

งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เว็บ

-

ตามความยากง่ายของงาน หรือตกลงราคา

4

งานออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบ

-

ตามความยากง่ายของงาน หรือตกลงราคา

5

งานออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ด

ระบบ

-

ตามความยากง่ายของงาน หรือตกลงราคา

6

งานออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบ

-

ตามความยากง่ายของงาน หรือตกลงราคา

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360