| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
 
 

ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

Engineering and Technology Service Center

( E-TECH CENTER )

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

ปรัชญา

  ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานสำหรับให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

  ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้และผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ด้วยระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ คล่องตัว และพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจ

  1. ให้บริการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล

2. ให้บริการด้านการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อสนองความต้องการและการแก้ปัญหาต่างๆทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

3. ให้การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งในรูปแบบของงานวิจัยเฉพาะศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อการเผยแพร่และต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

ความเป็นมา

  ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ . ศ .2552 ภายใต้เจตนารมณ์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จะส่งเสริมการมีบทบาทในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนรวมถึงการมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของท้องถิ่นและประเทศให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นภารกิจหลักเท่านั้น โดยอาศัยศักยภาพต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สะสมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีทั้งในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มีผลงานการวิจัยในเชิงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และเชิงการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ประสบการณ์ต่างๆ ในรูปของเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความชำนาญทางปฏิบัติการในสาขาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารงานก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ สาขาทางวิทยาศาสตร์จำนวน 2 สาขา ได้แก่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็น 5 แขนงวิชาย่อยคือ แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาอออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลามากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ . ศ . 25 40 เป็นต้นมา ทรัพยากรเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการใหม่ๆจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชนและมุ่งเข้าสู่การประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม อันทำให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและภาคอุตสาหกรรมจากทรัพยากรภายในประเทศ นอกจากนี้การร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเป็นการลดช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาสายวิชาชีพกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การศึกษาค้นคว้า และการวิจัยมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม โดยเน้นรูปแบบการบริหารจัดการงาน ที่จะ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานที่สร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล

3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์

นโยบายการบริหารงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและสามารถสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้รับบริการทางวิชาการ

2. สร้างรูปแบบการให้บริการวิชาการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และสามารถป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อร้องเรียนต่างๆจากผู้รับบริการ เพื่อมุ่งสู่กาสร้างระบบการประคุณภาพการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. ดำเนินงานถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

4. ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยการใช้องค์ความรู้และผลงานการศึกษาวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะวิชา

5. ดำเนินการสร้างและรวบรวมผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ภายใต้นโยบายการบริหารงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. ศูนย์บริการวิชาการฯ สามารถความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้รับบริการทางวิชาการ โดยทุกๆกิจกรรมจะต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ระบบการดำเนินทุกๆระบบภายในศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และสามารถป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อร้องเรียนต่างๆจากผู้รับบริการ โดยภายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการฯจะต้องมีการประคุณภาพการให้บริการทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. ดำเนินงานถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ

5. ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยการใช้องค์ความรู้และผลงานการศึกษาวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะวิชา ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ครั้ง

6. ดำเนินการสร้างและรวบรวมผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง

7. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สู่ชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างน้อยปีละ 6 หลักสูตร

8. การจัดหารายได้จากการดำเนินงานภายในศูนย์ฯจะต้องมีมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ได้ต่ำกว่าปีละ 6 , 500 บาท / จำนวนอาจารย์ประจำ

9. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆของคณาจารย์ภายในคณะ ให้นำไปสู่การขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อยปีละ 3 ผลงาน

10. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจดทำผลงานด้านงานวิจัยเฉพาะศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนภายในคณะไม่น้อยกว่าปีละ 5 โครงการ

11. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดทำผลงานด้านงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 5 โครงการ

12. ส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานวิจัยสถาบัน ของบุคลากรสายสนับสนุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ

13. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ ของคณาจารย์ภายในคณะ ให้นำไปสู่การเผยแพร่ในทุกระดับ ร้อยละ 30 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

กลยุทธ์เพื่อการำเนินงานภายใต้ นโยบายการบริหารงาน

(ภายใต้กลยุทธ์การบริหารงานข้อที่ 10 และข้อที่ 11 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )

กลยุทธ์ที่ 10 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน และการนำ

ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ได้จากการวิจัยและ

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม

มาตรการ

•  จัดให้มีการบริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ใน

รูปแบบของการอบรมประชุม สัมมนา การให้คำปรึกษา และรูปแบบอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. จัดตั้งศูนย์บริการทางวิศวกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม ในรูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการวางแผน พัฒนาประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

4. จัดให้มีการดำเนินการ หรือสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นไปตามแนว

พระราชดำริ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิชา

5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการบุคคลภายนอก

6. จัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่

บุคคลภายนอกให้ชัดเจน เพื่อขยายขอบเขตและปริมาณหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และเพิ่มรายได้ให้แก่คณะวิชา

7. ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการให้บริการจัดการ

ฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัยของคณะให้มีความเป็นสากล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมถึงการนำผลงานการวิจัยไปใช้เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนำไปสู่การใช้ประโยชน์

มาตรการ

1. เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับทุกพันธกิจของคณะ โดยเฉพาะกับการจัดเรียนการ

สอน โดยเน้นการบูณาการให้เข้ากับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2. ทำการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ในทุกๆด้าน

3. ทำวิจัยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แลวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อเชื่อมโยงให้เข้าสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และต่อยอดเทคโนโลยี

4. กำหนดให้งานวิจัยเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของอาจารย์ทุกคนที่มีความสำคัญ

เช่นเดียวกับภาระหน้าที่ด้านการสอน

5. สนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

6. พัฒนาอาจารย์นักวิจัยมือใหม่ โดยการมอบหมายให้เป็นผู้ร่วมวิจัยหรือ ผู้ช่วย

วิจัยกับอาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย

7. สนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์นักวิจัยมือใหม่ขณะเดียวกันก็

ส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

8. ส่งเสริมนักศึกษาให้ทำงานวิจัย เช่น โครงการปริญญานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์

และ/หรือ มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยกับอาจารย์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักศึกษา

9. สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

10. สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างคณะวิชา และสถาบันการศึกษา

11. ส่งเสริมให้หน่วยจัดการงานวิจัยมีการวางแผน พัฒนา ประสานงาน และ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

12. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

 

 

   
   
   
   
 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360