| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
  bodfsdfsdfdy
ข่าวประกาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรที่เปิดอบรม
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการห้องประชุม - อบรม - สัมมนา
และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

 
 
 
  กิจกรรมเด่นของศูนย์บริการ
Link ศูนย์บริการวิชาการอื่นๆ

-ศูนย์บริการวิชาการ NIDA
-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ศรีนครินทรวิโรฒ
-จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
-มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
-ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
 
 
 
 
 
 
     
 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360