1. คำอธิบายรายวิชา

    เน้นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวน เทคนิคการนับพื้นฐาน คณิตศาสตร์เชิงการจัดลำดับและจัดหมู่ ทฤษฎีกราฟ แคลคูลัส ภาคแสดง เครื่องสถานะจำกัด การวิเคราะห์อัลกอริทึม ออโตมาตาจำกัดภาษาไม่ขึ้นบริบท ออโตมาตาแบบกดลงภาษาปกติ เครื่องจักรทัวริง ปัญหาเอ็นพีสมบูรณ์ ความน่าจะเป็นแบบดีสครีตและทฤษฎีเบย์ การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมและท้องถิ่น

  • เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความ วัตถุประสงค์ และแนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบแครือข่าย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล นโยบายการรักษาความปลอดภัย แผนภาพอีอาร์ การทำนอร์มัลไลเซชั่น เอสคิวแอล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ฝึกปฏิบัติระบบฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาด้วยระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรมและท้องถิ่น

Skip Navigation

Navigation

    • รายวิชาทั้งหมด

      • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์