เอกสารโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง 2556
รายงานผลการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ 2557
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com