เอกสารโครงการ 
โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง 2556
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง 2557
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ 2557
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com