ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ค้นหางานวิจัย

  เงื่อนไขการค้นหา
คำค้น   ชื่องานวิจัย , ชื่อผู้วิจัย , ปีงประมาณ
ภาควิชา  
หลักสูตร  
แหล่งทุน
 
ปี พ.ศ.
 
   


     
 
     
 
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในอำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
3
ความร้อนเฉื่อยของผนังปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา อิฐมอญและบล็อกคอนกรีต
4
การทดสอบเหล็กน้ำพี้เชิงวิศวกรรมเพื่อการเปรียบเทียบเหล็กน้ำพี้กับคุณสมบัติของเหล็กชุบแข็ง
5
การจัดตารางการผลิตโดยการเปรียบเทียบการจัดตารางทั่วไปและวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
6
โครงการหมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก)
7
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
8
โครงการวิจัยการใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงโค
9
โครงการวิจัยการใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกร
10
การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟแบบแนวนอน
11
การปรับปรุงคุณสมบัติกากดินขาวด้วยซีเมนต์-เถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นทาง
12
คุณสมบัติชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่องานออกแบบฐานรากตื้น
13
แบบจำลองเชิงวัตถุสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารงานก่อสร้างและเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน
15
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวนกลุ่มแม่บ้านป่ากะพี้ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
16
การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว
17
การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน
18
ความเสียหายขององค์อาคารทางด้านสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาอาคารเรียนมหาวิทยาลัย
19
คุณสมบัติของวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรมในงานก่อสร้าง
20
การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ของโรงงานจินตนาสมุนไพร