ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ค้นหางานวิจัย

  เงื่อนไขการค้นหา
คำค้น   ชื่องานวิจัย , ชื่อผู้วิจัย , ปีงประมาณ
ภาควิชา  
หลักสูตร  
แหล่งทุน
 
ปี พ.ศ.
 
   


     
 
     
 
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในอำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์
3
ความร้อนเฉื่อยของผนังปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา อิฐมอญและบล็อกคอนกรีต
4
การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟแบบแนวนอน
5
การทดสอบเหล็กน้ำพี้เชิงวิศวกรรมเพื่อการเปรียบเทียบเหล็กน้ำพี้กับคุณสมบัติของเหล็กชุบแข็ง
6
การจัดตารางการผลิตโดยการเปรียบเทียบการจัดตารางทั่วไปและวิธีเจเนติกอัลกอริทึม
7
โครงการหมู่บ้านกล้วย (เบรกแตก)
8
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
9
โครงการวิจัยการใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงโค
10
โครงการวิจัยการใช้ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ควบคุมการเลี้ยงสุกร
11
แบบจำลองเชิงวัตถุสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารงานก่อสร้างและเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์ในการผลิตบล็อกประสาน
13
การปรับปรุงคุณสมบัติกากดินขาวด้วยซีเมนต์-เถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นทาง
14
คุณสมบัติชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่องานออกแบบฐานรากตื้น
15
การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว
16
การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือน
17
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวนกลุ่มแม่บ้านป่ากะพี้ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
18
การวิบัติขององค์อาคารทางด้านสถาปัตยกรรม ของอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19
การบริหารความเสี่ยงทางอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
20
ความเสียหายขององค์อาคารทางด้านสถาปัตยกรรม กรณีศึกษาอาคารเรียนมหาวิทยาลัย