ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 กำลังต้านทานแรงเฉือนของกากดินขาวปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย
(ปี : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ อรุณเดช บุญสูง สมบูรณ์
2 การศึกษาการวิบัติขององค์อาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล สมบูรณ์
3 ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
(ปี : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล สมบูรณ์
4 เว็บไซต์เเจ้งข่าวสารด้วย SMS
(ปี : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
5 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา สมบูรณ์
6 ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม สมบูรณ์
7 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อัตโนมัติ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม สมบูรณ์
8 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ สารัลย์ กระจง สมบูรณ์
9 ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา สมบูรณ์
10 เครื่องอบสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนร่วม ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2554)
เทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม สมบูรณ์
Records 1 to 10 of 32