ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนเส้นทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ปี : 2558)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ขันจา
2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2558)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา
3 หุ่นยนต์ช่วยถือสินค้า
(ปี : 2558)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. อภิศักดิ์ พรหมฝาย
4 เครื่องตัดไม้ไผ่ซางอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2558)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ สารัลย์ กระจง
Records 1 to 4 of 4