ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
1 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตีเส้นสนามฟุตบอล
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. พิทักษ์ คล้ายชม
2 การพัฒนาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้ออมนิควบคุมผ่านเครือข่ายไร้สาย
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. พิทักษ์ คล้ายชม
3 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วนกรณีศึกษาภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. พิทักษ์ คล้ายชม
4 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนกรณีศึกษาภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ พิทักษ์ คล้ายชม
5 การพัฒนาระบบช่วยสื่อสารสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเจาะคอเเละควบคุมระดับเตียงไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก(Friendly ARM)
(ปี : 2556)
--------- ดร. อภิศักดิ์ พรหมฝาย
6 การพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามสถานะการทำงานคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายเเละอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สุภัตรา ปินจันทร์
7 การพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามสถานะการทำงานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ สุภัตรา ปินจันทร์
8 การพัฒนาระบบปฏิบัติการเสมือนบนเว็บไซต์สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา
9 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารงานวิจัยสำหรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา
10 การสร้างเครื่องโรยดินเเละเมล็ดข้าวสำหรับเพาะกล้านาโยนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปี : 2556)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง
Records 1 to 10 of 18