ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ใบสมัคร หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7  

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560
เท่านั้น

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 5-7

โดยมีกำหนดจัดในวันที่ดังนี้
รุ่นที่ 5 จัดวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 6 จัดวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 7 จัดวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ

 
 
วันที่ : 27-07-2017 10:50:10           
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th