ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
ลงทะเบียนพี่เลี้ยงสถานประกอบการ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) *ตัวอย่าง นายดนุสรณ์ มาอุ่น
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) *ตัวอย่าง MR.DNUSORN MAAON
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 0812345678 หรือ 055123456
โทรสาร *ตัวอย่าง 055123456 หรือ 055123456ต่อ1234
อีเมล์ *ตัวอย่าง aa@hotmail.com
ตำแหน่ง *ตัวอย่าง ผู้ดูแลระบบ
ฝ่าย/แผนก *ตัวอย่าง หัวหน้าไอที
   
ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
   
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th