ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
ลงทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *ตัวอย่าง ดนุสรณ์
นามสกุล *ตัวอย่าง มาอุ่น
Name & Surname
Title Name
Name *ตัวอย่าง DNUSORN
Surname *ตัวอย่าง MAAON
ข้อมูลการศึกษาในปัจจุบัน
รหัสนักศึกษา *ตัวอย่าง 55016680108
ชั้นปี *ตัวอย่าง 4
อาจารย์ที่ปรึกษา *ตัวอย่าง พิไลวรรณ ผาสิงห์
คณะ
สาชาวิชา
ภาค ปกติ
คะแนนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา *ตัวอย่าง 3.10
จำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ในปัจจุบัน *ตัวอย่าง 130
คะแนนเฉลี่ยรวม *ตัวอย่าง 3.00
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
   
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *ตัวอย่าง 1544567890123
ออกให้ ณ *ตัวอย่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่
เมื่อวันที่ *ตัวอย่าง 01/01/2558
เชื้อชาติ *ตัวอย่าง ไทย
สัญชาติ *ตัวอย่าง ไทย
ศาสนา *ตัวอย่าง พุทธ
วันเดือนปีเกิด *ตัวอย่าง 20/05/2557
อายุ *ตัวอย่าง 20
เพศ ชาย หญิง
ส่วนสูง *ตัวอย่าง 160
น้ำหนัก *ตัวอย่าง 60
โรคประจำตัว *ตัวอย่าง หอบ หืด กรณีไม่มีให้เว้นว่าง
ที่อยุ่ตามสำเนาทะเบียบบ้าน
ที่อยู่ *ตัวอย่าง เลขที่1
ถนน *ตัวอย่าง อินใจมี ,กรณีไม่มีใส่ -
ตำบล *ตัวอย่าง ในเวียง
อำเภอ *ตัวอย่าง เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ *ตัวอย่าง 54000
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 054123456
โทรศัพท์มือถือ *ตัวอย่าง 0812345678
โทรสาร *ตัวอย่าง 054123456
อีเมล์ *ตัวอย่าง aa@hotmail.com
ที่อยุ่ในภาคการศึกษานี้
ที่อยู่ *ตัวอย่าง เลขที่1
ถนน *ตัวอย่าง อินใจมี ,กรณีไม่มีใส่ -
ตำบล *ตัวอย่าง ในเวียง
อำเภอ *ตัวอย่าง เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ *ตัวอย่าง 54000
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 054123456
โทรศัพท์มือถือ *ตัวอย่าง 0812345678
โทรสาร *ตัวอย่าง 054123456
อีเมล์ *ตัวอย่าง aa@hotmail.com
   
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ - นามสกุล บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *ตัวอย่าง ดนุสรณ์
นามสกุล *ตัวอย่าง มาอุ่น
ความเกี่ยวข้อง *ตัวอย่าง ผู้ปกครอง
อาชีพ *ตัวอย่าง รับจ้างทั่วไป
สถานที่ทำงาน *ตัวอย่าง ไม่แน่นอน
ที่อยู่ บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ที่อยู่ *ตัวอย่าง เลขที่1
ซอย *ตัวอย่าง 3,กรณีไม่มีใส่ -
ถนน *ตัวอย่าง ในเมือง,กรณีไม่มีใส่ -
ตำบล *ตัวอย่าง บ้านเกาะ
อำเภอ *ตัวอย่าง เมือง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ *ตัวอย่าง 54000
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 054123456
โทรศัพท์มือถือ *ตัวอย่าง 0812345678
โทรสาร *ตัวอย่าง 054123456
อีเมล์ *ตัวอย่าง aa@hotmail.com ,กรณีไม่มีใส่ -
   
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา *ตัวอย่าง นายดนุสรณ์ มาอุ่น
อายุ *ตัวอย่าง 50 กรณีเสียชีวิตให้เว้นว่าง
อาชีพ *ตัวอย่าง รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่ *ตัวอย่าง เลขที่1
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 0812345678
ชื่อ-สกุล มารดา *ตัวอย่าง นางเบญจพร มาอุ่น
อายุ *ตัวอย่าง 50 กรณีเสียชีวิตให้เว้นว่าง
อาชีพ *ตัวอย่าง รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่ *ตัวอย่าง เลขที่1
โทรศัพท์ *ตัวอย่าง 0812345678
จำนวนพี่น้อง *ตัวอย่าง 2
เป็นบุตรคนที่ *ตัวอย่าง 1
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ อาชีพ ตำแหน่ง ที่อยู่
1.
2.
3.
   
ข้อมูลประวัติการศึกษา
ระดับ ประถม
สถานศึกษา *ตัวอย่าง โรงเรียนสาธิต
ปี่ที่เริ่มเรียน *ตัวอย่าง 2557   ปีที่เรียนจบ *ตัวอย่าง 2557
วุุฒิการศึกษา  *ตัวอย่าง ป.6     วิชาเอก *ตัวอย่าง -
ระดับ มัธยมต้น
สถานศึกษา *ตัวอย่าง โรงเรียนสาธิต
ปี่ที่เริ่มเรียน *ตัวอย่าง 2557   ปีที่เรียนจบ *ตัวอย่าง 2557
วุุฒิการศึกษา    *ตัวอย่าง ม.3   วิชาเอก *ตัวอย่าง -
ระดับ มัธยมปลาย *ตัวอย่าง กรณี ปวช.3 ให้ใส่วุฒิการศึกษา ปวช. วิชาเอกบัญชี
สถานศึกษา *ตัวอย่าง โรงเรียนสาธิต
ปี่ที่เริ่มเรียน *ตัวอย่าง 2557   ปีที่เรียนจบ *ตัวอย่าง 2557
วุุฒิการศึกษา  *ตัวอย่าง ม.6     วิชาเอก *ตัวอย่าง -
ระดับ อนุปริญญา
สถานศึกษา *ตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
ปี่ที่เริ่มเรียน *ตัวอย่าง 2557   ปีที่เรียนจบ *ตัวอย่าง 2557
วุุฒิการศึกษา  *ตัวอย่าง ปวส     วิชาเอก *ตัวอย่าง บัญชี
ระดับ มหาวิทยาลัย
สถานศึกษา *ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถุ์
ปี่ที่เริ่มเรียน *ตัวอย่าง 2557   ปีที่เรียนจบ *ตัวอย่าง กำลังศึกษาอยู่
วุุฒิการศึกษา   *ตัวอย่าง ปริญญาตรี    วิชาเอก *ตัวอย่าง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
ความสามารถทางภาษา
ภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง   Good Fair Poor
ทักษะการพูด   Good Fair Poor
ทักษะการเขียน Good Fair Poor
ภาษาจีน
ทักษะการฟัง   Good Fair Poor
ทักษะการพูด   Good Fair Poor
ทักษะการเขียน Good Fair Poor
ภาษาอื่นๆ
ภาษา
ทักษะการฟัง   Good Fair Poor
ทักษะการพูด   Good Fair Poor
ทักษะการเขียน Good Fair Poor
   
แนบไฟล์ผลการเรียน
*เลือกไฟล์รูปภาพ
กำหนดรหัสผ่าน
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
   
 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th