ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   
 
แบบฟอร์ม สหกิจศึกษา

       สก.01 (แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.02 (แบบเสนองานสหกิจนักศึกษา)
       สก.03 (ใบสมัครงานสหกิจศึกษา)
       สก.04 (แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.05 (แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.06 (หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.07 (แบบแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน)
       สก.08 (แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
       สก.09 (แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
       สก.10 (แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.11 (แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.12 (แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา)
       สก.13 (แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา)
       สก.14 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับผู้นิเทศงาน)
       สก.15 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศงาน)
       สก.01 - สก.15 (ไฟล์ WORD)
       เล่มคู่มือสหกิจศึกษา


 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th