ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนนักศึกษา
ลงทะเบียนอาจารย์
ลงทะเบียนสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้นิเทศงาน
   
เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ 
เอกสารคู่มือสหกิจศึกษา 
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมรูปกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ข้อมูลสารสนเทศ
   
   

               สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่าง การเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อ ให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย กับโลกแห่ง ความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้

  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติ (ล่าสุด)
55043590129 นายอนุพันธ์ เปาเรล
55043980199 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญธานี
55043494131 นางสาวธิดารัตน์ นงนุช
55044430122 นางสาวพฤษภา  กาละวงค์
55043495110 นางสาวชนิดา เก่าด่านจาก
55043494126 พนิดา อองกุลนะ 
55043492126 นางสาวพัชรา  ศรีสกุล
55046561103 นายณัฐพล  ฉัตรกั้น
  ดูรายชื่อทั้งหมด 
 
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2557
             
             
               
               
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2556
             
             
   ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2555
                   
                   
Untitled Document
   ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
Untitled Document
   เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
แจ้งนักศึกษาสหกิจศึกษา เทอม 1/2558 โพสต์โดย : admin 806 / 0 2015-08-09:13:17:23
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 
คณะ
  หน่วยงาน            
สถาบัน
ศูนย์
โครงการพิเศษ
               

:: ระบบสารสนเทศศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1373
e-mail : coop-center@uru.ac.th