ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
1 ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม(สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) รุ่นที่ 13
2 โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
3 กำหนดการอบรมลูกไก่ปีงบประมาณ 2561
4 กรอบการวิจัยสำหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติ
5 หน้าปกคู่มือการฝึกอบรม
6 สารบัญคู่มือการฝึกอบรม
7 คู่มือการฝึกอบรม(เนื้อหา)

     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com