กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2563
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม
1 กิจกรรม big cleaning day 23 มกราคม 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
2 เปิดบ้านเทคโนโลยี #TechnoOpenHouseณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
3 หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมขนส่งทางบก จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 4 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
4 การประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 15 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
5 ประชุมพิจารณา หลักสูตร Non-degree และรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
6 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 18 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
7 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 19 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562 22 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
9 การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 23 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563 (วิศวกรรมศาสตร์) 25 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
11 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2563 (เทคโนโลยี) 25 มิถุนายน 2563 แล้วเสร็จ คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com