กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม
1 การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 9 มกราคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
2 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สามัคคี พี่น้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 มกราคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
3 นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดคณะ เตรียมงานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 7 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
4 OPEN HOUSE 2019 "แสงสว่างทางปัญญา 40ปีสร้างคุณค่าสู่สังคม" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
5 วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
6 กีฬาประเพณีเสมา-กงจักร ครั้งที่ 47 22 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
7 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ มรอ. 2561 11 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
8 โครงการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 20 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
9 อบรมประกันคุณภาพ ทบทวนผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 27 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ 28 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
11 การแข่งขันส้มตำลีลาและการทำลาบเหนือ และกิจกรรม รักษา สีบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ มรอ. 2562 10 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม รักษา สีบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ มรอ. 2562 10 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
13 ประเพณีสงการณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562 23 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com