กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม
1 การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 9 มกราคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
2 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สามัคคี พี่น้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 มกราคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
3 นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดคณะ เตรียมงานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 7 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
4 OPEN HOUSE 2019 "แสงสว่างทางปัญญา 40ปีสร้างคุณค่าสู่สังคม" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
5 วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
6 กีฬาประเพณีเสมา-กงจักร ครั้งที่ 47 22 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
7 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ มรอ. 2561 11 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
8 โครงการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 20 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
9 อบรมประกันคุณภาพ ทบทวนผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 27 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ 28 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
11 การแข่งขันส้มตำลีลาและการทำลาบเหนือ และกิจกรรม รักษา สีบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ มรอ. 2562 10 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม รักษา สีบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ มรอ. 2562 10 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
13 ประเพณีสงการณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562 23 เมษายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
14 ปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
15 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
16 ปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
17 การประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 22 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
18 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมสัญจร 24 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
19 การประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
20 ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ โครงการเตรียมห้องวิศวกรรมศาสตร์ 24 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
21 โครงการเตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(Pre-course Experience in Smart Electronic Engineering) 31 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
22 จัดแสดง และเสวนา เรื่อง ความปลอดภัย ในวัน SAFETY DAY 14 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
23 การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 25 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 Mini SAR 27-28 มิถุนายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
25 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และร่วมยินดีกับ บุคลากรที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้น และบุคลากร ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่อต่างจังหวัด 1 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
26 คณะผู้บริหารเข้าชมนิทรรศการ โซน 2 Industry Engagement การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3-5 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
27 โครงการอบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน บรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย" 4 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ทรัพย์สินทางปัญญากับการขอตำแหน่งทางวิชาการ" 18 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
29 โครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณูกรรม 25 กรกฎาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
30 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 83 ปี 1 สิงหาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีประทุมวัน ประชุมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 10 ตุลาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
32 แนะแนวนักศึกษาปริญญาตรีในการฝึกประสบการณ์วีชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม มีศักยภาพ ความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
23 โครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานประเพณีการลอยกระทงและบริการวิชาการ 11 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
24 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภาคเรียนที่ 1/2562 13 พฤษจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
25 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรวิ่ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
26 โครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
27 การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 2 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com