กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม
1 Big Clening Day 17 มกราคม 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมครอบครูช่าง 25 มกราคม 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
3 วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
4 โครงการอบรมสัมนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างมืออาชีพ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
5 MOU สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 12 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
6 โครงการ Startup Boot Camp (Smart Farm Nation) 21-23 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
7 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ มรอ. 2561 11 เมษายน 2561 แล้วเสร็จ คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com