แนะนำโครงการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนทางศิลปหัตถกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

        จากการที่ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจ  จึงทำให้การพัฒนาเป็นไปตามระบบทุนนิยม  ซึ่งมุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจที่ขึ้นกับอุตสาหกรรมเป็นหลัก  ความเจริญดังกล่าวส่งผลดีคือ  ทำให้เกิดความเจริญทางวัตถุมากขึ้น  ในทางกลับกันผลที่ตามมาคือ  การประสบกับปัญหาสังคมและจิตใจ จนกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วโลก แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข  ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้ใช้ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดกันมาจนตกผลึกใช้แก้ใขปัญหาของตนเองและสังคม

ในอดีตภูมิปัญญาเป็นวิถีการผลิตเพื่อการยังชีพและการพึ่งพาตนเอง  โดยมีการปรับสภาพให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นตามกาลเวลา  แต่ในปัจจุบันสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนในชุมชนอ่อนแอลง  เพราะไม่สมามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม่และความรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน  จึงกลายเป็นผู้ที่ไม่เท่าทันความรู้ที่ตนเองใช้  ต้องพึ่งพิงจากภายนอกสูงกลายเป็นปัญหาของการดำรงชีวิตในวิถีชุมชน  การเรียนรู้ของขุมขนในอดีตที่ผ่านมาก่อให้เกิดผู้นำใหม่และมีการรวมกลุ่มของประชาชนในการวางแผน  เพื่อขอรับทุนจากแหล่งต่างๆ ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรมากขึ้น  แต่บ่อยครั้งที่การดำเนินงานไม่ชัดเจนจึงทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน  ผู้มีอิทธิพลครอบงำการพัฒนาท้องถิ่ง จึงไม่เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์   ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของชุมชนที่พยายามรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมและภาคเครือข่าย  ทำให้ภูมิปัญญาสามารถคืนสภาพกลับชุมชนได้อย่างมีมูลค่าและคุณค่า  รวมทั้งการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนในการแก้ปัญหา  เป็นผลให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของตน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายโครงการ

1.เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

2.เพื่อประเมินผลของรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

         2.1เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  

         2.2เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนะนำชุมชนศิลปหัตถกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอลับแล

    

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทอผ้า อำเภอฟากท่า

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านเหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการทำเศษไม้สัก อำเภอท่าปลา

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานไม้ไผ่ อำเภอพิชัย

จำนวนผู้เข้าชม

Joomla templates by Joomlashine