ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปหัตถกรรมทางด้านการจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง

        จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

             วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่   มีแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์    จากตัววัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของบึงทุ่งกะโล่ได้ชัดเจนและเมื่อมองไปจะเห็นได้ว่าในบึงทุ่งกะโล่มีผักตบชวาขึ้นมากมายจนหนาตา   ซึ่งในทุกๆ ปีบึงน้ำแห่งนี้จะเป็นที่จัดทำกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดและชุมชนจึงทำให้ต้องมีการเก็บผักตบชวาขึ้นมาจากหนองน้ำ   ทำให้เกิดขยะผักตบชวาเกิดการทับถม มีกลิ่นเน่าเหม็น   เกิดมลภาวะให้แก่ทางวัดและชุมชน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระและชาวบ้านในชุมชนเกิดแนวคิดที่จะนำผักตบชวามาทำให้เกิดประโยชน์

 

           เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่น แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ  ทำไร่   ไถนา  จึงไม่มีความรู้และทักษะในการนำผักตบชวามาใช้   จากการลงพื้นที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   พบว่าแนวทางในการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์มีหลายวิธี เช่น   นำต้นที่มีความยาวสมบูรณ์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ นำต้นและใบที่ไม่สมบูรณ์มาทำปุ๋ยชีวภาพ   จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรหลายฝ่าย   เช่น คณะเกษตรศาสตร์   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ   ให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมตามความต้องการของคนในชุมชน

               ดังนั้นจากการลงพื้นที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทางผู้ทำภาคนิพนธ์จึงมีแนวคิดที่จะนำลวดลายที่ปรากฏบนวัตถุโบราณ   เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี   จังหวัดอุตรดิตถ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา   เพื่อนำไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน   ให้มีการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น   โดยการผลิตหรือจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและยังมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง   โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการคิดค้นสร้างสรรค์   การรักษาภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ   มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายทั่งประเทศและทั่วโลก 

แผนที่ชุมชน

Joomla templates by Joomlashine