ชื่อกิจกรรม หลักสูตร
     
นิทรรศการ “สำรวจโลก” เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
     
นิทรรศการ “นวัตกรรมอุตสาหการ” เทคโนโลยีอุตสาหการ
     
นิทรรศการ “ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่อนาคต” เทคโนโลยีไฟฟ้า
     
นิทรรศการ “Energy for life” วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
     
นิทรรศการ “3D Printing” เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
     
นิทรรศการ “การใช้เทคโนโลยี BIM (บิม) หรือ
แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในการออกแบบอาคาร และบริหารงานก่อสร้าง”
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
     
นิทรรศการ “เรื่องเล่าชีวิตมหาวิทยาลัยและกิจกรรมการเรียน
ในหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง จากรุ่นพี่นักศึกษา”
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
     
นิทรรศการ “IOT Project Show” วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
     
นิทรรศการ “Logistics Thailand Network” วิศวกรรมโลจิสติกส์
     
นิทรรศการ “งานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่โลกเสมือนจริง” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     
นิทรรศการ Product Activities 4.0 วิศวกรรมการจัดการงานวิศวกรรม (ป.โท)
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com