อบรมทักษะการเขียนแบบจำลอง 3 มิติ ด้านวิศวกรรมโยธา
การอบรมระบบจำลองควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com