ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์ฯ(ทอ.ฝช.01-51)
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 (สถานประกอบการ)
แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2 (อาจารย์นิเทศ)
ประเมินสถานประกอบการฯ(ทอ.ฝช.11-51)
แบบตอบรับนศ.เข้าฝึกประสบการณ์
แบบตอบรับประเมินผลนศ.ฝึกงานฯ(ทอ.ฝช.03-51)
แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ(ทอ.ฝช09-51)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ.ที่ปรึกษา(ทอ.ฝช.12-51)
แบบวัดผลการฝึกประสบฯ(ทอ.ฝช.08-51)
แบบสอบถามบัณฑิตปี(ทอ.ฝช.10-51)
แผนที่สถานประกอบการ(ทอ.ฝช.05-51)
ข้อกำหนดการสรุปรายงานการฝึกงาน.doc
แบบฟอร์มportfolio.doc 
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com