ภาคเรียนที่ 1/2556

ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 1/2556
Untitled Document

 

00
ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ห้องเรียน IT101-104   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601
- ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ IT303-306   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร 080-0308386
- ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ IT401-409   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601
- ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ IT502-504   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601
- ห้องเรียนอาคาร 19,21,29   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหการ โทร 087-7300464