ตารางการใช้ห้องเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

00

ตารางการใช้ห้องเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่  2/2558
ภาคเรียนที่  1/2558

ภาคเรียนที่  2/2557
ภาคเรียนที่  1/2557

ภาคเรียนที่  2/2556
ภาคเรียนที่  1/2556

ภาคเรียนที่ 1/2556

ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 1/2556 Untitled Document   ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ห้องเรียน IT101-104   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ IT303-306   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร 080-0308386 – ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ IT401-409   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ IT502-504   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องเรียนอาคาร 19,21,29   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหการ …

View page »

ภาคเรียนที่ 1/2558

ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 1/2558   ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ห้องเรียน IT101-104 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ IT303-306-502 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร 080-0308386 – ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ IT401-409 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ IT503-504 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องเรียนอาคาร 19,21,29 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหการ โทร 087-7300464  

View page »

ภาคเรียนที่ 2/2556

ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 2/2556 Untitled Document   ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ห้องเรียน IT101-104   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ IT303-306-502   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร 080-0308386 – ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ IT401-409   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ IT503-504   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องเรียนอาคาร 19,21,29   ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหการ …

View page »

ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ 2/2557 Untitled Document   ตรวจเช๊ค ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม – ห้องเรียน IT101-104 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ IT303-306-502 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร 080-0308386 – ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ IT401-409 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ IT503-504 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า โทร 086-1846601 – ห้องเรียนอาคาร 19,21,29 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหการ โทร 087-7300464  

View page »