ประวัติความเป็นมา

ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 IMG_1844-2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ และในปีการศึกษา 2542 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ( 2 ปีหลัง ) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรับผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 10 กันยายน 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ประกาศตั้งคณะ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสถาบัน โดยให้มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ และประกาศของสถาบันโดยอนุโลม และเพื่อให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สถาบันจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์อุดม สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2545

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยมีอจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548