ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

induslogo

โลโก้ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตทางด้านวิศวกรรม  ที่พร้อมทำงานตามความต้องการของผู้ประกอบการ   ด้วยการขับเคลื่อนจากองค์กรที่มีความสุข

We do forour students from our happiness”

 วิสัยทัศน์

ปี 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นองค์กรแห่งความสุข แบ่งงานกันทำตามพันธกิจ  มีบัณฑิตที่มีความโดดเด่น พร้อมทำงานในประเทศไทยและในอาเซียน

 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรม  วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการตามแนวพระราชดำริ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาในการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน