งานพัสดุ

ข้อมูลงานพัสดุ
ภาระงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ งานพัสดุ
(งานหลัก งานเสริม และงานพัฒนา)
แผนงาน/โครงการปี 48-49
งานการเงิน
- ระเบียบการเงิน
        ระเบียบการใช้งานพาหนะส่วนตัว
        พระราชกฤษฎีการเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
        พระราชกฤษฎีการเรื่องเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
        ประกาศเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
        การเบิกเบี้ยเลิ้ยงเดินทางและค่าที่พัก
        การเบิกเงินค่าทางด่วนพิเศษ
        การเงินค่าโดยสารเครื่องบิน
- คำสั่งการเงิน
- แบบฟอร์มการเงิน
        แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางมาอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
        ใบรับรองแทนใบเสร็จ
        แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
        แบบฟอร์มหนังสือขอรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
       ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
       ฟอร์มหนังสือขอสลิปเงินเดือนรายรับ-รายจ่าย
       ฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
       ฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่าศีกษาบุตร
       สัญญาค้ำประกันการยืมเงิน
       ใบมอบฉันทะ
- รายงานเดินทางไปราชการ
- หนังสือขออนุญาตไปราชการ
งานพัสดุ
- ระเบียบพัสดุ
- แนวทางในการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- คำสั่งต่างๆ คำสั่งใหม่
- แบบฟอร์มพัสดุ (แบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุ แบบขอเบิกจ่ายวัสดุ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน ใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ
- ทะเบียนครุภัณฑ์ประจำห้อง
- แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง (พส.01 ,พส.02)

ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอไปราชการ
ขั้นตอนการขอเบิกวัสดุ
ขั้นตอนการขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
แผนงานโครงการ งบประมาณแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ติดต่อกองคลังมหาวิทยาลัย
ติดต่อกองแผนงาน