หน่วยงาน

หน่วยงานภายในคณะ

บัณฑิตศึกษา:วิศวกรรมศาสตร์

EN – Grad บัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาตรบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต test

View page »

new-icon

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2559 วันที่ 1 ส.ค. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 เทอม 2/2559 วันที่ 16 ม.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 1 (สถานประกอบการ) แบบฟอร์ม ประวัติส่วนตัว ส่วนที่ 2 (อาจารย์นิเทศ)  แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์ฯ ประเมินสถานประกอบการฯ(ทอ.ฝช.11-51) แบบตอบรับนศ.เข้าฝึกประสบการณ์ แบบตอบรับประเมินผลนศ.ฝึกงานฯ(ทอ.ฝช.03-51) แบบบันทึกของอาจารย์นิเทศ(ทอ.ฝช09-51) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ.ที่ปรึกษา(ทอ.ฝช.12-51) แบบวัดผลการฝึกประสบฯ(ทอ.ฝช.08-51) แบบสอบถามบัณฑิตปี(ทอ.ฝช.10-51) แผนที่สถานประกอบการ(ทอ.ฝช.05-51) ข้อกำหนดการสรุปรายงานการฝึกงาน.doc แบบฟอร์มportfolio.doc 

View page »

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

View page »

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม …………………… ปรัชญา มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารจัดการงานบริการและสนับสุนนงานวิชาการอย่างเป็นระบบ พัฒนาคนและงานเพื่อรองรับภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                     พันธกิจ        ๑. ให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักศึกษา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนบุคลากร หน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย        ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล        ๓. จัดวางระบบกลไกให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ดำเนินการทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน        ๔. ให้บริการการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี        ๕. เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานงานให้บุคคล หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ รวมถึงติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ        ๖. จัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานติดตามรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาและรอบปีงบประมาณ ทำการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรับรองจากหน่วยงานภายนอก        ๗. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนรายภาคเรียน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการของ กพร. ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด        ๘. วางแผน ดำเนินการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔        ๙. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของนักศึกษา อาจารย์ ให้บุคลากรภายในภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง                                                     วัตถุประสงค์ …

View page »

หน่วยจัดการงานวิจัย

หน่วยจัดการงานวิจัย

View page »

P1

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

View page »