เอกสารขอใช้รถมหาวิทยาลัย

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ (ทอ.ธก 05-54) ไฟล์ word
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์คณะ (ทอ.ธก 05-54) ไฟล์ pdf
ขออนุญาตโดยสารรถยนต์คณะ (ทอ.ธก 08-54)
แบบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ยน.01)
แบบขออนุญาตใช้รถ 6 ล้อ มหาวิทยาลัย