เอกสารสำนักงาน

 ดาวน์โหลดเอกสารสำนักงาน
บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
บันทึกข้อความ การโอนเงินผ่านธนาคาร 
บันทึกข้อความ ขออนุญาตยืมเงินทดรองจ่าย 
บันทึกข้อความ 
รายงานผลการไปราชการ(ทอ.ธก.11)
แบบขออนุญาตไปราชการ 
แบบอนุญาตสอนชดเชย/ให้ผู้อื่นสอนแทน
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
แบบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ (ทอ.ฝช.12/51)
โครงการและจำนวนชั่วโมงการให้บริการวิชาการคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ทอ.ธก.07/52)
บันทึกข้อมูลการขอรับคำปรึกษา(ทอ.ธก.06/51)
ใบนำส่งเอกสารส่งFax (ทอ.พง.03/52)
หนังสือสัญญาเช่ารถ