การรับนักเรียน นักศึกษา โครงการโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยี”

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี” (ช่อชงโค) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาพิเศษ “ผู้มีความสนใจด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี” (ช่อชงโค) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม
กำหนดการค่ายวิศวกรน้อยและนักเทคโนโลยีน้อยแห่งอาเซียน
การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิศวกรน้อยและนักเทคโนโลยีน้อยแห่งอาเซียน”
 03new