การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Managemant : KM) เรื่องแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Managemant : KM) เรื่อง แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. File VDO ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ไฟล์ที่ 1
- ไฟล์ที่ 2
- ไฟล์ที่ 3
- ไฟล์ที่ 4
- ไฟล์ที่ 5