เกี่ยวกับคณะ

 สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม  เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

วิสัยทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมควบคู่กับเทคโนโลยี   โดยทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ  โดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางของการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการตามแนวพระราชดำริ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีศักยภาพด้านการแข่งขัน

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 27 ถ. อินใจมี ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ 53000 โทร 055 411096 ต่อ 1361 โทรสาร 055 411096 ต่อ 1361

View page »

122344

ทำเนียบกรรมการบริหารคณะ

โครงสร้างองค์การและกรรมการบริหารคณะ

View page »

kk2556

ทำเนียบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ

    ทำเนียบ-ประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดที่่ 1 ( พ.ศ. 2549-2551) ชุดที่ 2 ( พ.ศ. 2552-2554) ชุดที่ 3 ( พ.ศ. 2555-2557) ชุดที่ 4 ( พ.ศ. 2557-2559)  

View page »

ทำเนียบบุคลากรสายวิชาการ

| บุคลากรสายวิชาการ | บุคลากรสายสนับสนุน |

View page »

ทำเนียบอาจารย์เกษียณอายุ

ทำเนียบอาจารย์เกษียณอายุ

View page »

IMG_1844-2

ประวัติความเป็นมา

ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ และในปีการศึกษา 2542 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ( 2 ปีหลัง ) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรับผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อ วันที่ 10 กันยายน 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ประกาศตั้งคณะ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสถาบัน โดยให้มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ และประกาศของสถาบันโดยอนุโลม และเพื่อให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สถาบันจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์อุดม สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2545 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยมีอจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548  

View page »

induslogo

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โลโก้ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ปรัชญา สร้างบัณฑิตทางด้านวิศวกรรม  ที่พร้อมทำงานตามความต้องการของผู้ประกอบการ   ด้วยการขับเคลื่อนจากองค์กรที่มีความสุข “We do forour students from our happiness”  วิสัยทัศน์ ปี 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นองค์กรแห่งความสุข แบ่งงานกันทำตามพันธกิจ  มีบัณฑิตที่มีความโดดเด่น พร้อมทำงานในประเทศไทยและในอาเซียน  พันธกิจ ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรม  วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการตามแนวพระราชดำริ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาในการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน      

View page »

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำเนียบคณบดี

ลำดับ รูป ชื่อ-สกูล วัน-เวลา ที่ดำรงตำแหน่ง 1 อาจารย์อุดม สมบูรณ์ 15 มิถุนายน 45 – 2547 2 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ 2 ธันวาคม 2547 -2542 3 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ 2542 - 30 มีนาคม 2556 4 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 30 มีนาคม 2556-ปัจจุบัน

View page »