งานต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557